Regulamin

Start / Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

1. Definicje Sprzedawca – Krzysztof Kuś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOS Ogrody Krzysztof Kuś z siedzibą w Grodziszczu, Grodziszcze 25, 58-112 Grodziszcze, NIP: 8842662384, REGON: 360510825.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Konsument. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
Umowa – umowa sprzedaży towarów zawierana za pośrednictwem Sklepu.
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sosogrody.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pośrednictwem Klient może kupić produkty oraz dokonać rezerwacji produktów w celu ich wynajęcia.
Regulamin – zbiór zasad funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.sosogrody.pl
2. Postanowienia ogólne

2.1 W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności Sprzedawca umożliwia Klientom zakup i najem towarów, a także w przypadku rejestracji w Sklepie utrzymuje konta Klientów.

2.2 W sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu można skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: info@sosogrody.pl albo pod numerem telefonu: +48601391989.

2.3 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania ze Sklepu to:

a) dostęp urządzenia umożliwiającego połączenie się z siecią Internet
b) standardowy system operacyjny np. Mac OS, Android, Windows
c) dostęp do przeglądarki internetowej np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari,
d) aktywny adres e-mail

2.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi Regulamin w sposób nieodpłatny w Sklepie. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie w każdej chwili ze strony Sklepu.

2.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.

3. Proces dokonywania zamówienia

3.1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.2. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wyboru interesujących go towarów poprzez dodanie ich do koszyka, wypełnienia formularzu zamówienia, wybiera rodzaj dostawy oraz metodę płatności.

3.3. Po uzupełnieniu formularzu zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące zamawianego towaru, łącznej ceny zamawianych towarów oraz rodzaju wysyłki.

3.4. Do złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczna rejestracja. Klient może jednak dokonać rejestracji w Sklepie klikając na odpowiedni odnośnik „Stworzyć konto” zamieszczony przy formularzu zamówienia, co pozwala na zalogowanie się i składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia oraz śledzenie statusu realizacji zamówienia.

3.5. Finalizacja procesu zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”, po czym Klient automatycznie zostaje skierowany do serwisu płatności prowadzonego przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Sprzedawcy, gdzie dokonuje zapłaty za towary.

3.6. Umowę pomiędzy Sprzedawcą a Klientem uważa się za zawartą w momencie otrzymania na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia bądź przy rejestracji potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę.

3.7. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, oferty, cenniki i informacje nie stanowią oferty

lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych albo niepoprawnych danych przez Klienta.

4. Realizacja zamówienia i dostawa

4.1. Sprzedawca dostarcza Klientowi towary za pośrednictwem firmy kurierskiej niezależnej od Sprzedawcy, a także umożliwia odbiór osobisty zamówionych towarów w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: Grodziszcze 25, 58-112 Grodziszcze. Odbiór osobisty towarów odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pod adresem e-mail: info@sosogrody.pl albo pod numerem telefonu: +48601391989.

4.2. Wysyłka towarów odbywa się w dni robocze i dokonywana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy należności za zamówione przez Klienta towary.

4.3. Sprzedawca zastrzega, iż z przyczyn losowych termin wskazany w pkt 4.2. może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

4.4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

4.5. Koszty przesyłki pokrywa Klient i jest o nich informowany przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

4.6. Dostawa towarów następuje na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia

4.7. Dostawa towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej niezależnej od Sprzedawcy.

4.8. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki Klienta firmie kurierskiej.

5. Płatność

5.1. Ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku wysyłki widocznym przy składaniu zamówienia.

5.2. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

• blik,
• przelew na rachunek bankowy,
• płatność za pobraniem.

5.3. O formie płatności decyduje Klient przy składaniu zamówienia.

5.4. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.

5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta

6. Prawo odstąpienia od Umowy

6.1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

6.2. Bieg terminu, o którym mowa w pkt 6.1. rozpoczyna się w momencie objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów, c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie jednoznacznie wyrażające jego wolę odstąpienia od umowy. Konsument może złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

6.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać:

• na adres e-mail: info@sosogrody.pl
• tradycyjną pocztą na adres: Grodziszcze 25, 58-112 Grodziszcze

6.5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.10. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

• o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
• w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
• w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
• w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów, o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
• o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

6.11. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

6.12. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Reklamacje i odpowiedzialność za wady

7.1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych lub prawnych (rękojmia) wobec Klientów niebędących Konsumentami.

7.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.

7.3. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

• opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
• przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

7.4. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

• nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju,
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
– przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
-publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,
• być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
• być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

7.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w ust.7.3. lub 7.4., jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 7.3. lub 7.4. i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

7.6. Reklamacje należy składać na adres e-mail Sprzedawcy: info@sosogrody.pl. W opisie reklamacji należy przedstawić w szczególności rodzaj i charakter braku zgodności towaru z umową, datę jej wystąpienia oraz żądanie jego naprawy lub wymiany.

7.7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

7.8. Konsument może złożyć oświadczenie, w przypadku niezgodności towaru z Umową, o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową
2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową
3) brak zgodności towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową
4) brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7.9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

7.10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej na adres przez który reklamacja została złożona. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Konsumenta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.11. Koszt odesłania reklamowanego produktu ponosi Sprzedawca w razie uwzględnienia reklamacji.

7.12. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta za brak zgodności towaru z umową ogranicza się do 2 lat od chwili wydania towaru.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie spory powstałe na gruncie wykonywania Umowy będą rozstrzygane w sposób polubowny pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu polubownie, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do umowy zawartej z Klientem będącym Konsumentem.

8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta.